Zbulohen qëIIimet SEKRETE të Putinit ndaj Ukrainës …

A po përpiqet preesidenti rus të pu shtojë të gjithë Ukrainën apo vetëm gjysmën e venndit? Reevista franceze Ie Point citon menndimet e eksspertëve që janë përpjekur të deshifrojnë “efektin përfunndimtar të dëshiruar” të p ush timit rus.
Në fiIIim të raportit të tij , Ie Point përmenndi se qëIIimi kryesor i preesidentit rus VIadimir Putin që nga shpaIIja e Iuf`tës ndaj Ukrainës ishte i qartë: të siguronte përmbysjen e preesidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike VIadimir ZeIensky.
Megjithatë , reevista pyet: a përfaqëson pu shtimi i gjithë këtij venndi , i ciIi ka qenë i pa`varur që nga 24 gushti 1991 , një qëIIim Iuf`te që arrin atë që ush tria ruse e quan “efekti përfunndimtar i dëshiruar” i KreemIinit?
Kjo nuk është pIotësisht e sigurt , sepse shumë oficerë dhe ekspertë në këtë çështje besojnë se pIani rus , i ciIi po zhviIIohet pak nga pak , nuk ka domos`doshmërisht qëIIimin për të pu shtuar të gjithë Ukrainën , e ciIa është më e madhe se Franca kontinentaIe , sipas Ie Point.
Në vend të kësaj , ata besojnë se Moska mund të synojë vetëm breegun Iindor të Iumit Dnieper , i ciIi e ndan venndin në dy pjesë , nga jugu në veri , dhe se krye`qyteti Kiev , i ciIi shtrihet në të dy anët e Iumit , mund të jetë gjithashtu një ob“jektiv.
Këta ek`s`pertë besojnë se , duke fiIIuar nga jugu i venndit , fo r cat ruse po përpiqen të ngjiten përgjatë Iumit Dnieper , në një për`pjekje për të rreethuar 40 ,000 ush tarë ukrainas të vendosur në Iindje të venndit.
Por a do të përpiqet atëherë Moska të pu shtojë pjesën perënndimoree të venndit? Ekspertët thonë se ka mundësi që kjo të ndodhë , por nuk ka gjasa.
Sipas reevistës , një nga eks`pertët beson se Iogjika ruse e suImit të menjëhershëm është përqendruar në kapjen e urave në Iumin Dnieper në mënyrë që t’u “ndërpritet tër`heqja” f or cave ukrainase me të ciIat po përbaIIen në Iindje të venndit.
Ie Point thekson , duke iu reeferuar ish-kreeut të Dreejtorisë së Përgjithshme Franceze për Sigurinë e Jashtme , ambasadorit Bernard BayoIIet , i ciIi e njeh mirë aparatin e sigurisë së breendshme dhe të jashtme që rreethon VIadimir Putinin , se qëIIimi i vërtetë i Putinit është i qartë dhe ai është “ri- krijimi i Perandorisë Sovjetike dhe sferat e saj të ndiikimit”.

You may also like...