2000 euro dita po paguhet,pse Shqiptarët po shkojnë ushtarë për në Ukrainë?

Që në momentin e parë, l ufta në Ukrainë dukej si një bet ejë jo e ba rabartë. Jo vetëm për shkak të te knologjisë dhe cilësisë së arm ëve, por edhe për shkak të “nu mrave”, pasi Rusia ka një ush tri të madhe që ia kalon fqinjëve të saj.
Për këtë arsye, pr esidenti Volodymyr Zelensky u bëri thi rrje shtetasve të huaj që të luf tojnë në kr ah të bashkatdhetarëve të tij.
Ai tha se thi rrjes së tij i janë pë rgjigjur gjithsej 16 mijë persona. Sipas me di a v e të hu aja, disa prej tyre shkojnë atje për “ar sy e id e ol ogj i k e”, disa se janë “ti fo z ë të grupeve”, ndërsa disa të tjerë e bëjnë këtë për para.

You may also like...