Pema në të cilën Pushoi i Dërguari i ZOTIT Muhammedi a.s Por është e ndaluar të vizitohet nga Muslimanet, Shiko arsyen

Disa thonë se Profeti Muhamed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, kishte bërë hije pemën Baki’ja, e cila ndodhet në Jordani gjatë udhëtimit tregtar në Levant, dhe kjo nuk është e vërtetë dhe nuk është një nga efektet e përmendura tek Pejgamberi a.s. ose tek shokët e nderuar, dhe nuk lejohet të shkosh në atë zonë dhe ta vizitosh pemën me qëllim që t’i afrohesh Zotit dhe të kërkosh kënaqësi, dhe kjo është një lloj bidati mashtrues dhe nuk lejohet. të zërë vende apo të tjera si arsye për t’iu afruar Zotit të Madhëruar, dhe njeriu duhet ta nxjerrë besimin nga zemra dhe duhet të bëjë risi nga dyshimet dhe herezitë që e çojnë muslimanin në mëkat dhe gabim.

Pema Baki’awiya gjendet në Mbretërinë Hashemite të Jordanisë, në vendin e Al-Baqi’iyyah, konkretisht në mes të qytetit dhe është afërsisht njëqind e pesë kilometra larg Amanit.Ai, paqja dhe bekimi i tij Zoti qoftë mbi të, gjatë udhëtimit të tij në Levant, në mënyrë që ata t’i afrohen Zotit dhe të fitojnë kënaqësinë e Tij, dhe kjo nuk është e vërtetë, dhe sepse nuk u vërtetua nga efektet e qarta dhe të shpeshta që Profeti kishte hije nën të. hije, dhe nuk lejohet që në asnjë mënyrë të merret si afrim ndaj Zotit të Madhëruar.

You may also like...