A është ky shtet laik, Të dyja me shami, njëra nderohet dhe falënderohet, kurse tjetra përjashtohet.?

Të dyja me shami, njëra dekorohet kurse tjetra përjashtohet,njëra nderohet dhe falënderohet, kurse tjetra as edhe një fjalë nuk e thotë presidentja për ta përkrahur , përkundrazi nënçmohet, linçohet dhe etiketohet.
Nuk është pengesë shamia por islami.
A eshte ky shtet “laik”i Kosovës.
O ju besimtarë! Mos i bëni miq ata që fenë tuaj e marrin për tallje dhe lojë, qofshin ata prej atyre që u është dhënë Libri para jush apo prej mohuesve; frikësojuni Allahut, nëse jeni besimtarë!(El-Maide:57).

You may also like...